Anamaria Vrabie este analist urban și membru fondator în Odaia Creativă. Având la bază studii economice, Anamaria a descoperit de timpuriu sinergia produsă de asocierea dintre principii de design urban, de economie și înțelepciune locală. Și-a rafinat această abordare locuind și lucrând în numeroase țări, dintre care Brazilia, Franța, Germania, India, România și Statele Unite. Anamaria are peste 8 ani de experienţă internaţională în dezvoltare locală și programe pentru tineret. A lucrat în cadrul proiectelor de asistență tehnică pentru autorități locale din România, precum și pentru organizații internaționale (AEGEE, ONU-Habitat, Banca Mondială România). Este economist licențiat de către Academia de Studii Economice, iar în calitate de bursieră Fulbright a urmat studii masterale în Relaţii Internaţionale, specializarea Oraşe şi Urbanism la The New School New York. În timpul studiilor la The New School New York, Anamaria a câștigat bursa India-China Institute Student Award 2010-2011 pentru a cerceta procesele de regenerare urbană pentru siturile de tip brownfield din Mumbai, India. Uneori predă, în calitate de asistent universitar asociat în cadul Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” pentru cursurile masterale axate pe economie urbană și dezvoltare teritorială. De asemenea, este Alumna a Institutului Aspen România și Bucharest Global Shaper.

Cristian Niculici este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, secţia Arhitectură. Printre interesele lui sunt proiectarea haptică în design-ul urban şi relaţia de sinergie prin care simţurile funcţionează în percepţia mediului.Este Vicepreşedinte în Odaia Creativă şi biciclist convins.

Irina Paraschivoiu urmează în prezent studii masterale în dezvoltare urbană și regională la London School of Economics and Political Science în calitate de bursier. Irina are 6 ani de experienţă în educaţie, cultură şi dezvoltare. A lucrat ca manager de proiect şi formator în ţări precum Grecia, Italia, Olanda şi Vietnam, cu organizații precum British Council, Muzeul Național de Artă al României,  Comisia Europeană, Fundaţia Asia-Europa. În Odaia Creativă, a lucrat la dezvoltarea metodologiilor de promovare a dezvoltării urbane sustenabile. De asemenea, este interesată de dezvoltarea economică a micro-regiunilor, contribuind la înființarea și strategia de dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală “Castra Traiana”. Irina este alumn al Universităţii ASEF (ASEFUAN) şi Președinte al Odăii Creative.

Prieteni și Colaboratori

Amalia Alexandru, licenţiată a Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti, este specialist în comunicare şi are o notabilă experienţă în domeniul proiectelor culturale. În prezent, este expert în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, organizând programe de formare şi expoziţii de fotografie. Amalia are printre pasiuni istoria Bucureştiului şi antropologia culturală.

Minodora Cerin este coordonator de proiecte culturale şi membru fondator al Odăii Creative. Dora, cum îi mai spun prietenii, lucrează în prezent în calitate de manager cultural independent și se bucură pentru contribuția inițială în formarea Odăii Creative.

Maria Iancu scrie, comunică şi îşi dezvoltă pasiunea pentru artă şi cultură. După absolvirea cursurilor Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti, Maria şi-a început activitatea ca jurnalist. Totodată, interesul pentru comunicarea în domeniul artei s-a concretizat prin înscrierea la un Masterat în Comunicare şi Relaţii Publice (S.N.S.P.A.), un internship în management de proiect – Artă în cadrul British Council şi a colaborat cu Odaia Creativă ca specialist în comunicare pentru proiectul Habitat. În prezent, Maria este redactor-şef al platformei Oraşul Meu.

Răzvan Vrabie este absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Transporturi, secţia Autovehicule Rutiere. Pasionat de mașini și geografie, Răzvan a oferit Odăii Creative o perspectivă proaspătă asupra mobilității urbane. Influențele sale le puteți descoperi în proiectele Habitat și Narațiuni Urbane.Anamaria Vrabie is an urban analyst and co-founder of the Creative Room . Trained as an economist, Anamaria quickly realized that something out of the ordinary happens when urban design, economic principles and local wisdom are intermixed into practice. She further refined these finding while living and working in various countries including Brazil, France, Germany, India, Romania and the US. Anamaria has over 8 years of international experience on local development and youth engagement. She has worked on technical assistance projects for local authorities in Romania, and also for international organizations (AEGEE, UN-Habitat, World Bank Romania). She holds a BA from the Academy of Economic Studies in Bucharest and has completed graduate studies as a Fulbright Scholar at The New School New York, within the Graduate Program of International Affairs with a concentration in “Cities and Urbanization”. During this time, she was also awarded the India-China Institute Student Award 2010-2011 to conduct research on the urban development process on brownfield sights in Mumbai, India. She sometimes teaches, as an associate teaching assistant within „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism in Bucharest on graduate courses dealing with urban economics and territorial development. She is also an Aspen Institute Romania Fellow and a Bucharest Global Shaper.

Cristian Niculici is a graduate in Architecture at the University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” in Bucharest. His current research focuses on the haptic, multi-sensory perception, and the way it can add substance and develop a more profound way of experiencing architecture. Cristi is Vicepresident of the Creative Room and a dedicated biker.

Irina Paraschivoiu is currently pursuing graduate studies in urban and regional development at the London School of Economics and Political Science as a graduate scholar. Irina has 6 years of experience in education, culture and development. She worked as a project manager and trainer in various countries such as Greece, Italy, Netherlands, Vietnam with organisations such as British Council, the National Museum of Arts of Romania, the European Commission and the Asia-Europe Foundation. In the Creative Room, she has worked on developing methodologies for promoting sustainable urban development. She is also interested in economic micro-regional development, contributing to the setting up and to the development strategy of “Castra Traiana” Local Action Group. Irina is alumni of ASEF University (ASEFUAN member) and President of the Creative Room.

Friends and Contributors

Amalia Alexandru, graduate of the University of Bucharest is communication expert and has extensive experience in cultural projects. She currently works as project officer at the Center for Professional Training in Culture in Bucharest, where she coordinates training and photography exhibitions. Amalia has a strong passion for the history of Bucharest and cultural antropology.

Minodora Cerin is a cultural manager and a founding member ofthe Creative Room/ Asociația Odaia Creativă. She now works as an independent cultural manager and is happy to have contributed to the initial brainstorming that shaped the Creative Room.

Maria Iancu writes, communicates and develops her passion for arts, culture and the urban medium. She graduated Journalism and Communication Sciences at the University of Bucharest and holds a MA in Communication at the National School of Political Science and Public Administration in Bucharest. She interned at the British Council – Arts department and worked as a communication specialist with the Creative Room for the Habitat project. Maria is currently chief-in-editor for the Oraşul Meu online platform.

Răzvan Vrabie is a graduate of the Polytechnic University in Bucharest (Romania), Automotive Engineering department. Passionate about cars and geography, Răzvan brought a fresh perspective on urban mobility in The Creative Room. You can discover his contributions in projects such as Habitat and Urban Narratives.