Odaia Creativă este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit fondată în Bucureşti, România în iunie 2010. Folosim o  combinaţie de instrumente vizuale, cercetare şi noile media pentru a îmbunătăţi înţelegerea proceselor de dezvoltare urbană şi regională în Europa Centrală şi de Est de către comunităţi  locale şi autorităţi locale/naţionale.

1. Dezvoltăm instrumente şi metodologii care sintetizează realităţile urbane şi regionale

Proiectele noastre arată de ce persistă blocajele şi disparităţile sociale, ce este omis din discursul public şi prezintă elemente de bună practică.

În proiectul „Habitat” am sintetizat mecanismele  legislative care definesc planificarea urbană a oraşului Bucureşti.  Conceput sub forma unui board game (joc de masă) centrat asupra oraşului Bucureşti, Habitat a fost gândit astfel încât să stimuleze imaginaţia şi viziunea cu privire la conexiunile dintre elementele care contribuie la  o dezvoltare urbană sustenabilă:  vitalitate economică, spaţiu public,  mobilitate, cadrul normativ şi instituţional.

2.   Decriptăm probleme complexe legate de dezvoltarea urbană şi regională

Mai mult decât conectarea unor elemente disparate, atragem atenţia asupra unor probleme care lipsesc din dezbaterea publică, precum vulnerabilitatea la catastrofe naturale, elemente de economie urbană, accesibilitatea utilităţilor şi bunurilor publice şi principii ale design-ului sustenabil. Credem că a explica, în primul rând, cum sunt create şi implementate politicile publice reprezintă primul pas către soluţii sustenabile şi specifice.

În „Ghidul Situațiilor Urbane” am explorat cauze, conexiuni și posibile soluții pentru provocările recente intâmpinate de către bucureșteni, relevante atât pentru tineri, cât și pentru autoritătile locale și naționale. Bazându-ne pe cercetarea făcută de echipa noastră si expertiza partenerilor noștri, am creat o serie de ilustrații pentru situații urbane precum incendiul unei clădiri de birouri aflate în centrul Bucureștiului, utilizările proprii sau improprii ale spațiului public și procesul de implementare al lucrărilor de utilitate publică.

3.   Implicăm cercetători, comunităţi locale, autorităţi locale şi naţionale, organizaţii non-guvernamentale şi comunitare, analişti politici, profesionişti, grupuri de acţiune, designeri urbani şi lideri de tineret într-un proces de gândire critică.

Susţinem incluziunea unei sfere mai largi de actori în procesele de dezvoltare urbană şi regională şi instituim noi forme de dialog între aceştia.

În Ţara Loviştei  am încurajat comunitatea locală să se implice activ în procesele de dezvoltare ale regiunii prin facilitarea formării Grupului de Acțiune Locală „ Castra Traiana prin axa prioritară LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Prin dezbateri facilitate, consultări directe şi cartări comunitare, am reuşit să aducem împreună organizații non-guvernamentale, autorități locale și lideri comunitari pentru a lucra la conceptualizarea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru una dintre cele mai frumoase dar şi defavorizate regiuni din România, Țara Loviștei.   

În ultimii doi ani, activitatea noastră a fost posibilă printr-o combinaţie de finanţări private şi publice.

Le mulţumim sponsorilor, donatorilor şi celor care au contribuit la proiectele noastre:

Ambasada Franţei în România | Ordinul Arhitecţilor din România | Uniunea Arhitecţilor din România | Fundaţia ECDL | Administraţia Fondului Cultural Naţional | Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune | Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin Raiffaisen Bank şi CEE Trust for Civil Society | Fundația Asia-Europa

 Odaia Creativă / The Creative Room is a non-governmental organisation based in Bucharest, Romania. Founded in June 2010, we use a mix of research, visual tools and new media to increase understanding of urban and regional development processes in Central and Eastern Europe for local communities and national/local authorities.

1. We develop tools and methodologies that synthesize urban and regional realities

Our projects illustrate why bottlenecks and social disparities persist, what is missed from the mainstream discourse and best practice elements.

 In our “Habitat” project we broke down the intricate processes of urban planning in Bucharest into simple, accessible and visual explanations. The board game encourages players to make connections between economics, urban planning and public space: restoring a mansion is only worthwhile if the player has a mixed use strategy and if he/she manages to integrate the building in the specific context of the neighborhood.

2. We demystiphy complex urban and regional issues

More than connecting the dots, we raise awareness on issues that are rarely present in the public debates, such as vulnerability to natural hazards, urban economy elements, accessibility to public utilities and goods and sustainable design principles.

We believe that explaining how policies are shaped and implemented is the first step towards a sustainable and targeted action.

“The Urban Situations Guide” project explored causes, linkages and possible solutions of the recent challenges faced by the city of Bucharest, insightful for both youngsters and local and national authorities. Based on our research and our partners expertise, we designed a series of illustrations of urban situations such as the recent fire of a high-rise in downtown Bucharest, the uses and non-uses of public space and the implementation of public works.

3. We engage academics, local communities, national and local authorities, non-governmental and community organizations, policy analysts, professionals, think tanks, urban designers and youth leaders in a critical thinking process

We advocate for a wider range of stakeholders to be included in the urban and regional development processes and we establish new forms of dialogue between these different groups and interests.

In Ţara Loviştei we encouraged community-led local development by facilitating the creation of a  Local Action Group partnership under the LEADER Priority of the National Rural Development Programme.  By means of facilitated debates, face-to-face discussions and community mapping, we managed to bring together non-governmental organisations, local authorities and community leaders in order to work on conceptualising and implementing a local development plan for one of the most charming and under-developed regions in central Romania, Ţara Loviştei.

In the last  two years our activity was possible through a mix of public and private funding.

We thank our sponsors, donors and contributors:

The French Embassy in Romania | the Architects’ League of Romania | the Architects’ Union of Romania | the ECDL Foundation | the Administration of the Cultural Fund in Romania | The European Commission through the Youth in Action Programme | The Foundation for Civil Society Development through Raiffeisen Bank and CEE Trust for Civil Society| the Asia-Europe Foundation