Naratiuni Urbane Cum e orasul tauNaraţiuni Urbane

Un proiect de cartare colectivă centrat pe oraşul Bucureşti, Naraţiuni Urbane este un spaţiu deschis în care putem privi oraşul prin ochii locuitorilor săi, aşa cum ei îl văd, simt sau aud, în drumul spre şcoală sau serviciu…

@Forumul Mondial Urban 6

Planificarea urbană este un proces de negociere si dialog care trebuie să ia în considerare toţi actorii implicaţi. Odaia Creativă a susţinut un atelier în cadrul Forumului Mondial Urban 6…

Habitat

Habitat este un proiect pilot care susţine dezvoltarea oraşului ca spaţiu prietenos, echilibrat prin folosirea creativă a patrimoniului şi a resurselor existente. Proiectul se doreşte a fi o iniţiativă de educaţie culturală prin care sunt promovate dezvoltarea urbană coerentă, protejarea patrimoniului cultural construit şi valorificarea sustenabilă a acestuia.

Bucureştiul Ilustru 

Puteţi face cunoştinţă cu tanti Aglae, cu Marilena sau încerca un slalom printre cafenele stradale cu plante de decor… totul în Ghidul Situaţiilor Urbane! În „Ghidul Situațiilor Urbane” am exporat cauze, conexiuni și posibile soluții pentru provocările recente intâmpinate de către bucureșteni, relevante atât pentru tineri dar și pentru autoritătile locale și naționale…

Comorile Lotrului

Comorile Lotrului este un proiect prin care 21 de tineri din oraşul Brezoi, judeţul Râmnicu Vâlcea şi cele 7 sate aparţinătoare au fost implicaţi în identificarea resurselor regiunii: naturale, culturale, economice şi sociale. Mai mult, ei au iniţiat un dialog cu factorii de decizie locali pentru a discuta dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

Țara Loviștei

După aproape 2 ani de pregătire, constituire şi aşteptare, Grupul de Acţiune Locală „Castra Traiana” şi-a luat în serios rolul de facilitator al dezvoltării locale. Deşi etapele administrative – constituirea grupului de acţiune ca organizaţie non-profit, semnarea contractului de finanţare, raportările semestriale către Autoritatea de Management şi APDRP – au făcut ca rotiţele Odăii să…

Patrimoniul împărtăşit

Expoziţia „Patrimoniul împărtăşit: aşa cum îl vedem noi” aduce preocupările Odăii Creative legate de patrimoniu, urbanism şi dezvoltare locală în contextul mai larg al transformărilor spaţiilor urbane şi rurale la nivel global.  Fotografiile ce fac parte din expoziţie sunt un produs al celei de-a XVII-a ediţii a Universităţii ASEF ce a avut loc în Penang…Naratiuni Urbane Cum e orasul tauUrban Narratives

A  collective mapping project, centered on Bucharest, Urban Narratives is an open space in which we can look at the city through the eyes of its inhabitants, as they see it, on their way to school or work…

@World Urban Forum 6

Urban planning is a negotiation and dialogue process which must take into account all stakeholders. The Creative Room held a networking event in the frame of the World Urban Forum 6…

Habitat

Habitat is a pilot project which promotes the (re)development  of urban areas as friendly environments, which use in a balanced and creative way the built heritage and other local resources. The project is designed as a cultural initiative which bridges the gap between youth and topics such as sustainable urban planning and revitalization of cultural…

Illustrious Bucharest

“The Urban Situations Guide” project explored causes, linkages and possible solutions of the recent challenges faced by the city of Bucharest, insightful for both youngsters and local and national authorities. Based on our research and our partners expertise, we designed a series of illustrations of urban situations such as the recent fire of a high-rise…

The treasures of  Lotru

The treasures of  Lotru is a project through which 21 young people from the city of Brezoi, Râmnicu Vâlcea county, were involved in identifying the regions’ resources: natural, cultural, economic and social. They also initiated a gialogue with the region’s local authorities, to discuss the region’s sustanable development.

Țara Loviștei

After almost 2 years of preparation, legal establishment and waiting, „Castra Traiana” Local Action Group is finally taking up its role as facilitator of local development. Although the administrative steps – the legal establishment of the group as a public-private partnership, the signing of the financing contract, the reports towards the Management Authority and APDRP…

Shared heritage

“Shared heritage: as we see it” tackles the issue of heritage, urbanism and local development from the broader perspective of global space transformation in both rural and urban areas. The photographs which are included in the exhibition are a result of ASEF 17th University which took place in Penang, Malaysia…